Το Ίδρυμα του Δρόμου προς την Ευτυχία θα ήθελε να έχει την απόκρισή σας σχετικά με τη χρήση αυτού του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό. Παρακαλούμε συμπληρώστε το κάτωθι ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Δρόμου προς την Ευτυχία.

1. Παρακαλούμε δώστε μας πληροφορίες για το σχολείο όπου εργάζεστε:
%
6. Βαθμολογήστε τη βελτίωση (από το 1 ως το 10) για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την προσωπική σας αξιολόγηση.

α. Πειθαρχικές ενέργειες

β. Στάση και συμπεριφορά

γ. Συμμετοχή στην τάξη

δ. Βοήθεια που έδωσαν οι μαθητές σε άλλους

ε. Σχέσεις

στ. Απόδοση στα μαθήματα