Το Ίδρυμα του Δρόμου προς την Ευτυχία θα ήθελε να έχει την απόκρισή σας σχετικά με τη χρήση αυτού του Οδηγού για τον Υπεύθυνο Εκτέλεσης του Προγράμματος. Παρακαλούμε συμπληρώστε το κάτωθι ερωτηματολόγιο μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Αξιών Κοινής Λογικής για τον Χώρο Εργασίας του Δρόμου προς την Ευτυχία.

8. Βαθμολογήστε τη βελτίωση στην εταιρεία ή στον χώρο εργασίας (από το 1 ως το 10) για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την προσωπική σας αξιολόγηση.

α. Ικανότητα και παραγωγικότητα

β. Βελτιωμένες διαπροσωπικές σχέσεις

γ. Στάση και συμπεριφορά

δ. Λιγότερες αδικαιολόγητες απουσίες

ε. Βελτίωση στην αίσθηση καθήκοντος και στην εντιμότητα

στ. Αυξημένη ανοχή

ζ. Μείωση στις αποχωρήσεις και στις αντικαταστάσεις

η. Μείωση των προβλημάτων λόγω χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ

θ. Βοήθεια που οι εργαζόμενοι προσφέρουν στους άλλους