Το Κρίμινον θα ήθελε να έχει την απόκρισή σας σχετικά με τη χρήση αυτού του Οδηγού για τον Υπεύθυνο Εκτέλεσης του Προγράμματος. Παρακαλούμε συμπληρώστε το κάτωθι ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Δρόμου προς την Ευτυχία – Αποκαθιστώντας τον Αυτοσεβασμό:

1. Παρακαλούμε δώστε μας πληροφορίες για το ίδρυμα που εργάζεστε:
6. Βαθμολογήστε τη βελτίωση (από το 1 ως το 10) για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την προσωπική σας αξιολόγηση.

α. Πειθαρχικές ενέργειες

β. Στάση και συμπεριφορά

γ. Συμμετοχή

δ. Βοήθεια που έδωσαν οι συμμετέχοντες σε άλλους

ε. Σχέσεις

στ. Απόδοση στα μαθήματα